Darmowa przesyłka już od 99 złotych

Gratisowe próbki do każdego zamówienia

Bezpłatna porada kosmetyczki

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.babor.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Beauty Point Agnieszka Ciesielska z siedzibą w Koszalinie,75-547, ul. Szymanowskiego 16A,  NIP: 4990237268, REGON: 331060922, zwana dalej Beauty Point. Dane osobowe zbierane przez Beauty Point za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Beauty Point dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy.

1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.1. Beauty Point zbiera informacje dotyczące osób fizycznych będących użytkownikami strony www.babor.pl, w tym informacje dotyczące Klientów (będących osobami fizycznymi) oraz informacje dotyczące osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, będące Klientami.

1.2. Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane w następujących przypadkach i we wskazanych poniżej celach:

 • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • złożenia reklamacji, w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych. Podstawa prawna: obowiązek administratora wynikający z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami kc);
 • na potrzeby komunikacji w sprawach związanych z realizacją usług oferowanych przez Sklep Internetowy. Podstawa prawna: konieczność realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) – podstawą przetwarzania są w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z konkretnymi przepisami prawa, np. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącymi o obowiązku wystawienia faktury;
 • w celu marketingu usług własnych, np. w celu kierowania do użytkowników na stronie sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych, np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania, tj. w oparciu o dokonywane przez użytkownika uprzednio zakupy. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu przesyłania newslettera. Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana poprzez zapisanie się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • korzystania z formularza kontaktowego, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź też zgoda – w sytuacji, kiedy użytkownik kontaktuje się z Bio-Kosmetyką w jakimkolwiek innym celu niż związany w umową, wówczas, wysyłając formularz kontaktowy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w sytuacji kiedy użytkownik nie działa we własnym imieniu, ale jako reprezentant Klienta, dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu wykonania konkretnej usługi / innej czynności, o których mowa powyżej, na rzecz Klienta. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

1.3. W przypadku, gdy użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Beauty Point będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

1.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu użytkownikom produktów najlepiej dopasowanych (np. na podstawie wcześniejszych zakupów). Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1.5. Co do zasady Beauty Point przetwarzać będzie dane osobowe, które otrzyma bezpośrednio od użytkowników strony www.beautypoint. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy Beauty Point otrzyma dane osoby nie będącej Klientem, właśnie od Klienta – tak się stanie w przypadku, gdy Klient poda dane osobowe osoby trzeciej – imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu – jako dane właściwe do wysyłki „na inny adres”. Wówczas Beauty Point przetwarza te dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora – w celu wykonania umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.6. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

1.7. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. 

Podstawa prawna

 – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

1.8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 

Podstawa prawna

 – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

1.9. Przekazanie danych osobowych do Beauty Point jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług lub funkcjonalności Sklepu Internetowego, np.:

 • podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu zamówienia jest niezbędne w celu złożenia zamówienia (znajdują się tam dane konieczne do zawarcia i realizacji umowy, w tym do dostarczenia kupionych produktów, np. numer telefonu jest niezbędny dla dostarczenia przesyłki przez kuriera),
 • podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu rejestracji konta użytkownika jest niezbędne w celu utworzenia konta,
 • podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu skorzystania z tej formy kontaktu,
 • podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu subskrypcji newslettera,
 • podanie danych osobowych jest niezbędne w celu złożenia i rozpatrzenia reklamacji,
 • podanie danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

2.1. Dane osobowe użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Beauty Point przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Beauty Point co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 • Podmioty przetwarzające: Beauty Point korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Beauty Point. Należą do nich m.in. dostawca platformy, na której działa Sklep Internetowy, dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 • Administratorzy: Beauty Point korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi kurierskie, usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

2.2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

2.3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2.4. Jeśli Beauty Point korzysta z usług podmiotów przetwarzających spoza EOG, wybiera podmioty z krajów, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub – w przypadku podmiotów przetwarzających z innych krajów – z wyprzedzeniem wdraża mechanizmy prawne zapewniające odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję. Szczegółowe informacje na temat przekazywania Danych Osobowych do państw trzecich, stosowanych zabezpieczeń, a także kopię takich zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z Beauty Point wykorzystując dane kontaktowe podane w niniejszej klauzuli.

2.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Beauty Point obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa.

2.6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody Beauty Point zaprzestanie ich przetwarzania w celu wskazanym w treści zgody niezwłocznie po jej odwołaniu.

2.7. W przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową/wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 12 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu.

2.8. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji użytkowników, a także administrowania Sklepem Internetowym.

3. Mechanizm cookies, adres IP

3.1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają ponadto możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin w Sklepie Internetowym.

3.2. Beauty Point wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkowników;
 • cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkowników.

3.3.Beauty Point wykorzystuje cookies własne w celu:

 • uwierzytelniania użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji użytkownika w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

3.4. Beauty Point wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

3.5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użtkowników Sklepu Internetowego. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W takich przypadkach korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, jednak wystąpią ograniczenia funkcji, które wymagają plików cookies.

3.6. Poniżej przedstawiamy możliwości zmiany ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

przeglądarka Internet Explorer

;

przeglądarka Microsoft EDGE

;

przeglądarka Mozilla Firefox

;

przeglądarka Chrome

;przeglądarka Safari;przeglądarka Opera.

3.7.Beauty Point może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Beauty Point przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

3.8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Beauty Point nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

4.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 • dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Beauty Point, tj. prawo dostępu do danych i prawo do uzyskania kopii przechowywanych danych;
 • sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w szczególności gdy dane są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w szczególności gdy dane są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów przetwarzania a osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania takich danych;
 • przenoszenia danych osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody, (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.2. Jeśli została udzielona zgoda na określone czynności przetwarzania, użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.3. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw, można skontaktować się z Beauty Point korzystając z danych kontaktowych wskazanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Rezygnacji z newslettera można także dokonać wybierając następujące możliwości: kliknięcie w link u dołu newslettera, wypełnienie formularza na stronie www.babror.pl lub zmiana ustawień swojego konta w zakładce „Mój newsletter”.

5. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

5.1.Beauty Point zapewnia użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Beauty Point stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

5.2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Beauty Point nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

5.3. Beauty Point nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.beautypoint, o czym Beauty Point poinformuje użytkowników, których dane osobowe przetwarza, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionej Polityki Prywatności.

6.2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: agunia.c@hotmail.com

6.3. Data ostatniej modyfikacji: 01.01.2022 r.